Code of Civil Procedure. Kodeks postępowania cywilnegoTomasz Ratajczyk

Angielski słowniczek postępowania cywilnego przed sądem stworzony na postawie Kodeksu postępowania cywilnego i mojej praktyki jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Pobierz i wydrukuj w formie wygodnej zakładki do książki.

Urzędowy język polski, ale czy zawsze…?

Wydziały cywilne sądów rejonowych i okręgowych to jedne z najbardziej zapracowanych wydziałów sądów powszechnych w Polsce. Co prawda, jak czytamy w art. 5 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, językiem urzędowym przed sądami jest język polski, to ze względu na stale rosnący obrót zagraniczny w postępowaniu sądowym, pracownicy odpowiednich sekcji i działów administracyjnych sądów, którym powierzane są zadania w tym zakresie niekiedy muszą komunikować się z organami zagranicznymi i stronami postępowania także po angielsku. Może to stanowić pewne wyzwanie.

Dobra znajomość ogólnego angielskiego w Polsce

Według raportu EF EPI Polacy pod względem znajomości języka angielskiego w 2020 roku uplasowali się na wysokim 16 miejscu spośród stu państw i regionów. Z pewnością angielski to najpopularniejszy język obcy w Polsce i większość młodych ludzi deklaruje, że posługuje się nim w sposób komunikatywny. Sprawy trochę się komplikują, gdy trzeba się porozumiewać na tematy zawodowe. Wyjątkiem wcale nie jest posługiwanie się prawniczym językiem angielskim, a do tego jeszcze w ścisłym kontekście polskiego wymiaru sprawiedliwości lub Kodeksu postępowania cywilnego.

Angielski słowniczek postępowania cywilnego przed sądem

Z tego względu, dzięki mojemu doświadczeniu tłumaczeniowemu i współpracy z pracownikami administracyjnymi sądów cywilnych, także zaangażowanymi w codzienny obrót zagraniczny z organami wymiaru sprawiedliwości i stronami postępowania, przygotowałem „Angielski słowniczek postępowania cywilnego”.

ANGIELSKI SŁOWNICZEK POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 

język polski język angielski
adres do doręczeń address for service
akta sprawy case files
bezstronny impartial
biegły expert
biuro podawcze day-book office
ciężar dowodu burden of proof
dłużnik debtor
dopuszczalny admissible
doręczenie service
dowód evidence
egzekucja enforcement
klauzula wykonalności enforceability clause
Kodeks cywilny Civil Code
Kodeks postępowania cywilnego Code of Civil Procedure
komornik court enforcement officer
koszty sądowe court costs
list polecony registered mail
nakaz egzekucyjny warrant of execution
natychmiastowa wykonalność immediate enforceability
obowiązek duty
obrona defence
obrót prawny z zagranicą international legal transactions
odpis official copy
odpowiedź reply
odszkodowanie damages
opłata sądowa court fee
organ body
orzeczenie ruling
osoba trzecia third party
oświadczenie statement
pełnomocnictwo power of attorney
pełnomocnik counsel
pismo letter
posiedzenie sitting
postanowienie decision
postępowanie cywilne civil procedure
postępowanie dowodowe evidentiary proceedings
powód claimant
powództwo claim
pozew statement of claim
pozwany defendant
prawo materialne substantive law
prawo procesowe procedural law
prawomocny final
protokolant reporter
przepis provision
przesłuchanie interview
przewodniczący (sędzia) presiding judge
przewód trial
przyznać się admit
referendarz clerk
roszczenie claim
rozpoznawać hear
rozprawa hearing
sąd apelacyjny court of appeal
sąd okręgowy regional court
sąd rejonowy district court
sekretariat secretary’s office
sekretarz secretary
skarga complaint
sprawa case
stawiennictwo appearance
stażysta intern
strona party
sygnatura akt file reference number
szkoda damage
środek odwoławczy measure of appeal
świadek witness
termin deadline
termin (data) date
tłumacz przysięgły sworn translator
tytuł wykonawczy enforceable title
uchylić lift
uczestnik participant
umorzyć discontinue
uzasadnienie statement of grounds
wartość przedmiotu sporu amount in dispute
wezwanie do stawiennictwa summons
wezwanie do zapłaty request for payment
wierzyciel creditor
wnieść lodge
wniosek application
wniosek dowodowy motion for evidence
wydział (sądu) division
wyrok judgement
z urzędu ex officio
zabezpieczenie security
zadośćuczynienie compensation
zajęcie attachment
zaprzeczyć deny
zarządzenie order
zarzut allegation
zaskarżać appeal
zastępstwo procesowe legal representation
zastrzeżenie objection
zawiadomienie notice
zawiesić suspend
zażalenie complaint
zeznanie testimony
złożyć submit
zobowiązanie obligation
żądanie claim
źródła: „Code of civil procedure. Presentations. Kodeks postępowania cywilnego. Prezentacje”, E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Warszawa 2011, Wolters Kluwer Polska. „Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski – analiza językowa”, M. Kuźniak, Warszawa 2013, C.H. Beck. „Lexicon of Law Terms”, E. Myrczek Kadłubicka, Warszawa 2013, C.H. Beck. „The Code of Civil Procedure. Kodeks postępowania cywilnego”, A. Rucińska, M. Świerkot, K. Tatar, Warszawa 2016, C.H. Beck. Opracowanie własne.
Do pobrania za darmo

Udostępniam go też tutaj do pobrania w formie wygodnej zakładki do książki, kalendarza lub kodeksu. Wystarczy, że go wydrukujesz i wykorzystasz, gdy akurat wypadnie Ci z głowy jakieś słówko 😉 Osoby szczególnie dbające o środowisko i stroniące od drukowania materiałów na masową skalę zachęcam do pobrania słowniczka w pliku pdf i korzystania z niego z użyciem skrótu „Ctrl+f”, który umożliwia szybkie wyszukanie danego terminu 😊

Jeżeli podoba Ci się ten post, będę wdzięczny za komentarz i udostępnienie na Facebooku i LinkedIn. Daj znać, jeżeli brakuje Ci w sieci informacji o jakimś zagadnieniu z pogranicza prawa i języka angielskiego – chętnie pomyślę, jak mogę pomóc 😊

Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych postach w newsletterze, zostaw swój adres email poniżej: